Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Мобилизированным судьям следует платить вознаграждение с доплатами – решение РСУ

Закон о судоустройстве и статусе судей предусматривает исчерпывающий перечень ограничений по выплате судейского вознаграждения, и пребывание на военной службе не является таковым.К такому выводу пришла Рада судей, объясняя, почему на мобилизованных судей не распространяется закон №2352-IX, сообщает «Закон и Бизнес».
Также этот закон не применяется в части определения продолжительности ежегодного отпуска, который может предоставляться судьям. То есть судьи могут воспользоваться правом на отпуск полной продолжительности (до 45 дней, в зависимости от стажа).
Отдельно проанализирован порядок определения размера вознаграждения судьям, командированным в другой суд. В частности, за ними сохраняется доплата за доступ к государственной тайне, но не выплачивается доплата за занимаемую ранее административную должность.
Правда, если на новом месте, с учетом регионального коэффициента, судье начислят меньшее вознаграждение, он должен получать его в том размере, что надлежало бы ему к выплате напредыдущему месте работы.
Рада суддів України
РІШЕННЯ
05 серпня 2022 року м.Київ №24
Щодо виплати суддівської винагороди суддям в умовах воєнного стану
Рада суддів є вищим органом суддівського самоврядування, який забезпечує виконання рішень з’їзду суддів, здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання внутрішньої діяльності судів. Рада також сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності та авторитету суду, забезпечення захисту суддів від втручання в судову діяльність, підвищення професійного рівня суддів та працівників апарату судів, а також підвищення рівня роботи з кадрами у судовій системі.
Останнім часом до РСУ надходять звернення від судів щодо збереження за суддями, призваними на військову службу, суддівської винагороди.
У зв’язку з запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану на захист нашої країни стала чимала кількість суддів судів різних інстанцій та юрисдикцій.
Рішенням РСУ №10 від 14.03.2022 затверджені окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану. Відповідно до цих рекомендацій суддівська винагорода у розмірі посадового окладу та доплат, визначених ч.2 ст.135 закону «Про судоустрій та статус суддів», виплачується якщо суддя увільнений від виконання обов’язків з відправлення правосуддя у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації на особливий період або не здійснює правосуддя з незалежних від нього причин (закінчення строку повноважень, тимчасове зупинення роботи суду, тимчасове зупинення відправлення правосуддя тощо).
19 липня 2022 набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1.07.2022 №2352-IX.
Шляхом прийняття вказаного нормативно-правового акту законодавець намагався вирішити найбільш нагальні питання щодо подолання гострих воєнних викликів, які постали перед роботодавцями в частині організації трудових відносин та забезпечення трудових прав працівників, крізь призму підвищення ефективності їх організації як під час воєнного стану, так і за мирних умов.
Так, у ч.3 ст.119 Кодексу законів про пращо слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» замінені на слова «зберігаються місце роботи і посада». Тобто середній заробіток як соціальна гарантія для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків перестав існувати в національному законодавстві.
З огляду на внесені законодавцем зміни виникає питання щодо виплати суддівської винагороди суддям.
Адже судді, які не здійснюють правосуддя у зв’язку з припиненням правосуддя внаслідок тимчасового зупинення роботи суду, зберігають місце роботи, посаду та отримають суддівську винагороду, а судді, які не здійснюють правосуддя у зв’язку з призовом на військову службу і не здійснюють правосуддя внаслідок цих обставин — таку винагороду можуть не отримувати.
Можуть бути і випадки, коли суддя спочатку перестав відправляти правосуддя внаслідок зупинення роботи суду, а у подальшому був призваний на військову службу.
При вирішенні даного питання Рада суддів виходить з такого.
За усталеною практикою призвані на військову службу під час мобілізації до Збройних Сил України судді були увільнені від виконання обов’язків із відправлення правосуддя в судах, до штату яких вони зараховані, відповідними локальними розпорядчими актами. При цьому, на період проходження військової служби за ними зберігалось місце роботи, займана посада та суддівська винагорода.
Відповідних підхід, окрім зазначених вище положень ст.119 КЗпП, додатково узгоджувався з усталеною позицією Конституційного Суду, який у своїх рішеннях неодноразово висловлював позиції щодо незалежності суддів, зокрема їх належного матеріального забезпечення, зміни розміру суддівської винагороди, рівня довічного грошового утримання суддів у відставці (рішення КС від 24.06.1999 №6-рп/99, від 20.03.2002 №5-рп/2002, від 1.12.2004 №19-рп/2004, від 11.10.2005 №8-рп/2005, від 18.06.2007 №4-рп/2007, від 22.05.2008 №10-рп/2008, від 3.06.2013 №3-рп/2013, від 19.11.2013 №10-рп/2013, від 8.06.2016 №4-рп/2016, від 4.12.2018 №11-рп/2018, від 18.02.2020 №2-рп/2020, від 11.03.2020 №4-рп/2020).
Зокрема, КС послідовно вказував: однією з конституційних гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів; встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм; конституційний статус судді передбачає достатнє матеріальне забезпечення суддів як під час здійснення ними своїх повноважень (суддівська винагорода), так і в майбутньому у зв’язку з досягненням пенсійного віку (пенсія) чи в наслідок припинення повноважень і набуття статусу судді у відставці (щомісячне довічне грошове утримання); гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу, поширюється на всіх суддів України та є необхідною умовою здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом; суддівська винагорода є гарантією незалежності судді та невід’ємною складовою його статусу; зменшення органом законодавчої влади розміру посадового окладу судді призводить до зменшення розміру суддівської винагороди, що у свою чергу, є посяганням на гарантію незалежності судді у виді матеріального забезпечення та передумовою впливу як на суддю, так і на судову владу в цілому.
Необхідно наголосити, відповідно до ч.1 ст.135 закону «Про судоустрій і статус суддів» суддівська винагорода регулюється цим законом та не може визначатись іншими нормативно-правовими актами.
Закон передбачає вичерпний перелік обмежень у виплаті суддівської винагороди і перебування на військовій службі не є таким випадком.
Одночасно ч.10 ст.135 закону «Про судоустрій і статус суддів вказує на те, що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу.
У своєму рішенні від 3.09.2021 №35 РСУ вже висловлювала позицію та звертала увагу розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення рішення КС від 4.12.2018 №11-р/2018.
Обмеження у виплатах доплат суддям, які не відправляють правосуддя на підставі ч.10 ст.135 закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VІІІ з наступними змінами допустимо лише у випадку притягнення їх до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, наслідком чого є відсторонення судді від посади чи від здійснення правосуддя, а будь-які обмеження виплат доплат до посадового окладу суддям, які не здійснюють правосуддя з незалежних від них підстав, є недопустимими та такими, що суперечать Конституції та рішенню КС №11-р/2018.
З метою приведення вимог чинного законодавства у відповідність до рішення КС №11-р/2018 та усунення будь-яких суперечностей в тлумаченні згаданого рішення КС Рада суддів зверталась до суб’єктів законодавчої ініціативи з пропозицією визнати ч.10 ст.135 закону №1402-VІІІ з наступними змінами такою, що втратила чинність.
Законодавцем відповідна пропозиція РСУ наразі не розглянута.
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні запроваджено воєнний стан.
РСУ вважає військову агресію РФ проти України обставиною, яка не залежить від суддів і не обумовлена їх поведінкою, адже саме ця обставина призвела до того, що окремі судді перестали відправляти правосуддя.
З огляду на це та з урахуванням конституційних гарантій незалежності суддів, пріоритетності норм Конституції та закону «Про судоустрій і статус суддів України» над іншими нормами законодавства РСУ приходить до висновку, що суддям, увільненим від виконання обов’язків з відправлення правосуддя у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації суддівська винагорода має виплачуватися у повному обсязі.
Крім того, ч.1 ст.12 закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1.07.2022 № 2352-IX, визначено, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.
Згідно зі ст.1 закону «Про відпустки» державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією, цим законом, КЗпП, іншими законами та нормативно-правовими актами України.
Рада суддів вважає за необхідне наголосити, що закон «Про судоустрій і статус суддів» — це спеціальний нормативно-правовий акт, який визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, а також регламентує статус професійного судді та трудові відносини із суддями.
Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ є частиною законодавства про працю та застосовується до тих правовідносин, стосовно яких в законі «Про судоустрій і статус суддів» відсутнє правове регулювання.
Відповідно до ст.136 закону «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
Отже, особливості надання та оплати щорічної оплачуваної відпустки регулюються виключно ст.136 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Також у зв’язку із запровадженням воєнного стану розпочалася та триває процедура відряджень суддів.
За наявною в РСУ інформацією у різних судах існує різна практика зарахування відряджених суддів до штату (в окремих судах відряджені судді не зараховуються до штату), виплати їм доплат до посадового окладу при виплаті суддівської винагороди тощо.
У рішенні від 7.02.2018 №9 Рада суддів роз’яснювала окремі аспекти організації роботи відряджених суддів.
Враховуючи раніше висловлену позицію про те, що голова суду, до якого відряджено суддю, зобов’язаний видати наказ про зарахування такого судді до штату і що з цього моменту він стає повноправним членом колективу та має право брати участь в роботі органів суддівського самоврядування, РСУ вважає за необхідне звернути увагу всіх судів України на таке:
з моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду;
у випадку, якщо відряджений суддя раніше обіймав адміністративну посаду, то його повноваження на адміністративній посаді припиняються, а отже він втрачає право на отримання доплати до посадового окладу за перебування на адміністративні посаді;
відряджений суддя, який мав доступ до державної таємниці зберігає право на отримання доплати до посадового окладу за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, до моменту припинення такого доступу компетентним органом;
розмір регіонального коефіцієнту, який застосовується до базового посадового окладу відрядженого судді, визначається виходячи із кількості населення у населеному пункті, де розташований суд, до якого відряджено суддю, а у випадку якщо суд, до якого відряджено суддю, розміщується в декількох населених пунктах – застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію суду, до якого відряджено суддю.
В той же час ч.5 ст.55 закону «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів, погодженим з Державною судовою адміністрацією.
Підпунктом 5 п.2 розд.II «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» від 4.06.2020 №679-IX передбачено, що ВРП у період відсутності повноважного складу ВККС ухвалює без рекомендації чи подання ВККС рішення, зокрема, про внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації.
Рішенням ВРП від 24.01.2017 № 54/0/15-17 затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).
Пунктом 1 розд.VI цього порядку визначено, що суддям, які направляються у відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, виплачується суддівська винагорода та відшкодовуються витрати в порядку і розмірі, визначених постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2.02.2011 №98.
Пунктом 2 розд.VI порядку передбачено, що розмір суддівської винагороди, що підлягає виплаті в суді, до якого суддю відряджено, визначається законом «Про судоустрій і статус суддів», але не може бути меншим за розмір суддівської винагороди, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.
Наведене означає, що відрядженому судді суддівська винагорода має бути розрахована відповідно до вимог закону «Про судоустрій і статус суддів». Після цього розрахований розмір суддівської винагороди слід порівняти із розміром суддівської винагороди, яка виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.
У випадку, якщо розмір розрахованої суддівської винагороди є меншим за розмір суддівської винагороди, яка виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено, виплаті підлягає суддівська винагорода у розмірі, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Моніча Б.С. щодо виплати суддівської винагороди, надання відпустки суддям в умовах воєнного стану, відповідно до ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого позачерговим X з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів
вирішила:
1. Звернути увагу розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддям, увільненим від виконання обов’язків з відправлення правосуддя у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації виплачується суддівська винагорода та передбачені законом доплати до посадового окладу.
2. Питання надання та оплати щорічної оплачуваної відпустки суддям регулюються виключно ст.136 закону «Про судоустрій і статус суддів», положення ч.1 ст.12 закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1.07.2022 №2352-IX до цих правовідносин не застосовуються.
3. З моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду.
4. У випадку, якщо відряджений суддя раніше обіймав адміністративну посаду, то його повноваження на адміністративній посаді припиняються, а отже він втрачає право на отримання доплати до посадового окладу за перебування на адміністративні посаді. Отримання відповідної доплати відряджений суддя набуває права лише у випадку обрання його на адміністративну посаду у суді, до якого його відряджено.
5. Відряджений суддя, який мав доступ до державної таємниці, зберігає право на отримання доплати до посадового окладу за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, до моменту припинення такого доступу компетентним органом;
6. Розмір регіонального коефіцієнту, який застосовується до базового посадового окладу відрядженого судді, визначається виходячи із кількості населення у населеному пункті, де розташований суд, до якого відряджено суддю, а у випадку якщо суд, до якого відряджено суддю, розміщується в декількох населених пунктах — застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію суду, до якого відряджено суддю.
7. У випадку, якщо розмір суддівської винагороди, розрахований з дотриманням пунктів 4—6 цього рішення є меншим за розмір суддівської винагороди, яка виплачувалась (підлягала сплаті) відрядженому судді в суді, з якого його було відряджено, суддівська винагорода підлягає виплаті у розмірі, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.
8. Внести зміни до Окремих рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану, затверджених рішенням РСУ №10 від 14.03.2022:
виключити з пункту третього розділу другого словосполучення «(на підставі частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України)».
Голова Б.МонічЗакон і Бізнес
Мобилизированным судьям следует платить вознаграждение с доплатами – решение РСУНажмите на изображение, чтобы подписаться на телеграмм-канал «ЗиБ» и узнать больше о новостях судебной системы.

Материалы по теме

С сегодняшнего дня сразу 4 суда не отправляют почту


19.07.2022

Суд в Винницкой области не будет направлять копии решений, нет марок


18.07.2022

Как правильно оплатить судебный сбор — объясняет 7ААС


14.07.2022

В Харькове админсуд работает, но нет денег на марки


21.06.2022

У еще одного суда закончились деньги на марки


16.06.2022

Как финансировалась судебная власть в 2021 году — обобщение ВРП


16.06.2022

Отсутствие системы идентификации полицейских и отказ в доступе к расследованиям нарушают ст.2 ЕКПЧ


15.06.2022

Порядок компенсации судебного сбора изменен — постановление КМУ


26.05.2022

С доходов судей и высокооплачиваемых работников удержат допналог — проект


26.05.2022

Получить документы по почте от некоторых судов можно только в исключительных случаях


23.05.2022

Работников аппарата освободят от обязанности клеить марки — проект


23.05.2022

Поступления от судебного сбора - в 4 раза меньше от запланированных – ГСАУ


28.04.2022

За месяц судьи и работники аппарата перечислили ВСУ 64 млн.


15.04.2022

В ВС прогнозируют проблемы с финансированием судов


10.04.2022

Авдеевскому суду, не работавшему более 8 лет, выделят более 3,5 млн грн


23.02.2022

Деньги на е-суд есть, но используются они ГСАУ неэффективно — нардеп


в„–8 (1566), 26.02—04.03.2022

ГСАУ рассказала, на что потратит 19 миллиардов гривен


в„–7 (1565), 19.02—25.02.2022

Суда, где взорвались гранаты, нашли деньги на ремонт


в„–6 (1564), 12.02—18.02.2022

Суды Херсонской области прекращают отправку почтовой корреспонденции


09.02.2022

Судьям и работникам аппарата должны платить за сам допуск к гостайне — РСУ


в„–5 (1563), 05.02—11.02.2022

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/152472.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/152472.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930