Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Автоматическое возобновление и фиксированный курс: земельный договор в условиях военного положения

Адаптироваться к новым реалиям пришлось и рынку земли. Законодатель хоть и позаботился о том, чтобы аренда с/х земель продолжалась и во время военного положения, но меж тем, ряда проблем избежать все же не удалось.За новими умовами
У Вищій школі адвокатури розповіли про особливості оренди землі та орендних відносин під час воєнного стану. Спікер заходу адвокат, член комітету Національної асоціації адвокатів України з аграрного та земленього права Дмитро Навроцький зазначив, які саме нормативно-правові акти визначають порядок земельних відносин у цей період.
Так, закон №2145-ІХ щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану від 24.03.2022 (набрав чинності 07.04.2022) передбачає внесення основних змін до розд.Х Земельного кодексу. Даний розділ доповнився пп.27 та 28.
Повноваження щодо розпорядження землею стосується виключно земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної форм власності. Хто ж є розпорядниками землі?
В законі це чітко не визначено, але із загальних тлумачень ЗК слідує, що розпорядником є органи, визначені у ст.122 ЗК. Спрощена процедура при цьому застосовується до передачі в оренду всіх с/г земель державної та комунальної власності, крім тих, які перебувають у постійному користуванні громадян та приватних юросіб, громадських організацій тощо. Передачу зазначених земель в оренду здійснюють із дотриманням норм ЗК, закону «Про оренду землі» тощо, але з урахуванням вимог зазначеного закону, які відображені в п.27 розд.Х «Перехідні положення» ЗК.
Разом із законодавчими змінами з’явились нові (істотні) умови передання земельних ділянок в оренду. По-перше, строк оренди землі за такими договорами не може перевищувати одного року. Водночас якщо договір оренди землі, укладений відповідно до пп.2 п.27 розд.Х «Перехідні положення» ЗК, закінчився до збирання врожаю, посіяного орендарем на ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю з компенсацією ним орендодавцю збитків, спричинених тимчасовим зайняттям землі, в розмірі орендної плати за період із дня закінчення строку дії договору до дня закінчення збирання врожаю.
По-друге, розмір орендної плати не може перевищувати 8% (але може бути меншим) нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яку визначають від середньої НГО одиниці площі ріллі по області.
Окрім того, орендар за таким договором не має права на:
компенсацію власних витрат на поліпшення ділянки;
поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк із використанням переважного права орендаря;
передачу ділянки в суборенду;
встановлення земельного сервітуту;
зміну угідь ділянки;
будівництво на ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
закладення на ділянці багаторічних насаджень;
переважне право на купівлю орендованої ділянки в разі її продажу;
відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування ділянкою;
поділ ділянки, об’єднання її з іншою ділянкою;
використання для власних потреб наявних на ділянці загальнопоширених корисних
копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;
зміну цільового призначення ділянки.
Форма, зміст та введення в дію
Яким ж мають бути форма та порядок укладення такого договору? Договір укладають лише в електронній формі та засвідчують кваліфікованими електронними підписами орендаря та орендодавця. Після укладення договору його примірник протягом 3-х робочих днів орендодавець (орган влади) має надіслати е-поштою до центрального органу виконавчої влади, який реалізує держполітику у сфері земельних відносин (або до визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).
Договір може передбачати передачу в оренду кількох ділянок одним орендодавцем, однак не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено через 1 рік. Крім того договір не повинен містити відомостей про кадастровий номер ділянки, якщо він такій ділянці не присвоєний.
Щодо аспектів набрання чинності таких договорів, то право оренди землі за договорами оренди земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, які передаються в оренду органами влади, виникає у момент державної реєстрації таких договорів. Органом реєстрації виступає районна військова адміністрація. Договори реєструються у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану, яка ведеться у паперовій та електронній формах.
Державна реєстрація договору здійснюється за заявою орендодавця, яка складається в електронній формі, до якої додаються примірник зазначеного договору, а також засвідчені орендодавцем копії документів, що посвідчують право постійного користування, емфітевзису. Заява з доданими документами надсилається електронною поштою. Державна реєстрація договору оренди або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації здійснюється протягом 5 робочих днів з дня подання заяви. Підставою для відмови у державній реєстрації може бути лише невідповідність поданих документів закону.
Орендарі, суборендарі земельних ділянок с/г призначення усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право оренди, суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Така передача здійснюється без згоди власника земельної ділянки на підставі письмового договору про передачу права землекористування між землекористувачем та особою, якій передається право користування земельною ділянкою, що укладається в електронній формі і має містити відомості про:
сторони договору;
право землекористування, яке передається (із зазначенням площі, кадастрового номера земельної ділянки (за наявності), її цільового призначення, місця розташування, документа, що посвідчує право землекористування);
строк, на який передається право (із зазначенням дати закінчення дії договору).
Суборенда та емфітевзис
Про передачу права оренди, суборенди особа, яка його передала, письмово повідомляє орендодавця (у разі передачі права суборенди - орендаря) протягом 5 днів з дня державної реєстрації договору про передачу права землекористування. Договір про передачу права землекористування, а також зміни до нього, договір про розірвання такого договору підлягає державній реєстрації.
Водночас, перехід права оренди, суборенди земельної ділянки за договором про передачу права землекористування не підлягає державній реєстрації. Право оренди, суборенди вважається переданим з дня державної реєстрації договору про передачу права землекористування і припиняється зі спливом строку дії такого договору. Договір може передбачати передачу права оренди, суборенди декількох земельних ділянок одним орендарем, суборендарем.
Постійні користувачі земельних ділянок с/г призначення державної і комунальної власності (крім державних і комунальних підприємств, установ, організацій), та емфітевти на період дії воєнного стану наділяються правом передавати належні їм на відповідних правах земельні ділянки в оренду строком до одного року для ведення товарного с/г виробництва. При наданні земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, іншій особі у користування, таке право у попереднього землекористувача тимчасово припиняється.
Отже, у період дії воєнного стану постійні землекористувачі та емфітевти, передаючи належні ділянки в оренду тимчасово, зберігають відповідно права постійного користування та права емфітевзизу, але не можуть використовувати ці ділянки до закінчення дії договору оренди землі. Положення щодо заборони передавати ділянки в користування не діють.
Договір оренди с/г призначення державної та комунальної власності, що передається в оренду постійним користувачем, емфітевтом, укладається в електронній формі та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця. Такий договір, зміни до нього, а також договір про розірвання такого договору оренди підлягають державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією.
Закон вводить норму про автоматичне поновлення договорів щодо с/г земель (суборенди, емфітевзису, суперфіції, земельного сервітуту), строк користування яких закінчився після введення воєнного стану (24.02.2022). Такі договори автоматично поновлюються на один рік без волевиявлення їх сторін про поновлення і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав.
Вказана норма поширюється на договори щодо земель с/г призначення: державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених ділянок та ділянок колективної власності, які були передані в оренду органами місцевого самоврядування; приватної власності.
Однак всі ці зміни на думку Д.Навроцького, призвели до появи нових проблем. По-перше, автоматичне поновлення застосовується не до всіх договорів та почало діяти лише з 7.04.2022. По-друге, виникає питання яким чином можна підтвердити автоматичне поновлення. По-третє, проблемою є співвідношення припинення договорів оренди з передачею земельних ділянок в користування іншим особам на 1 рік. По-четверте, проблемним є обрахунок нормативної грошової оцінки та сплата оренди більше 8% від цієї суми.Закон і Бізнес
Автоматическое возобновление и фиксированный курс: земельный договор в условиях военного положенияХотя до уборки, например, картофеля, времени еще много, уже сейчас не помешает проверить, успеет ли арендатор его собрать до окончания действия договора.

Материалы по теме

ВС обнародовал текст постановления по судебному иммунитету РФ


23.05.2022

Как зарегистрировать юрлицо или корпоративные изменения в условиях военного положения — анализ адвоката


23.05.2022

С переводом и без отпуска: что может сделать работодатель без согласия работника в период военного положения


20.05.2022

Мобилизовывать добровольцев, а невозвращенцев лишать гражданства — проект


20.05.2022

Особенности уплаты налогов и ЕСВ адвокатами во время военного положения


13.05.2022

В вопросе аренды землевладений проявились коллизии. Как их преодолеть?


10.05.2022

Куда обращаться фермерам с земельными спорами, — практика БП ВС


10.05.2022

Какую поддержку оказывает государство аграриям в 2022 году


05.05.2022

Как взыскать долги с фермера, объяснил ВС


05.05.2022

5 ключевых изменений земельных отношений в условиях военного положения обозначила адвокат


11.04.2022

Плата за землю: как взимается в условиях войны объяснили в ГНС


30.03.2022

Земельные отношения подстроят под военное положение: 9 ключевых изменений


19.03.202209.03.202208.03.2022

Как реализовать преимущественное право на покупку сельскохозяйственной земли — анализ адвоката


в„–7 (1565), 19.02—25.02.2022

Европейцам предложили экологически чистую закуску


в„–7 (1565), 19.02—25.02.2022

При каких условиях арендатор теряет право на возобновление договора аренды земли — позиция ВС


в„–3 (1561), 22.01—28.01.2022

Нужно ли разрабатывать проект землеустройства при объединении участков — позиция ВС


в„–4 (1562), 29.01—04.02.2022

ВС объяснил, как должны предоставляться скидки на арендную плату из-за карантина


в„–3 (1561), 22.01—28.01.2022

В Верховном Суде объяснили, какие требования по земельным спорам считаются адекватными


в„–1-2 (1559-1560), 12.01—21.01.2022

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/151506.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/151506.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728