Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

ВККС объявила конкурс на перевод судей (условия, суды)

Вечером, 1 августа, Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на замещение вакантных должностей судей местных судов путем перевода судьи на должность судьи в другой суд и утвердила условия этого конкурса.Информация размещена на сайте ВККС, передает «Закон и Бизнес».
Конкурс объявлен в отношении 220 вакантных должностей судей в местных судах, из которых:
в местных общих судах - 150 должностей;
в местных административных судах - 50 должностей;
в хозяйственных судах - 20 должностей.
Перечень судов и должностей можно посмотреть по ссылке.
Согласно объявлению документы для участия в конкурсе должны быть поданы по почте по адресу: 03109, г.. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9, с соблюдением утвержденных решением Комиссии от 1 августа 2019 года Условий проведения конкурса на замещение вакантных должностей судей местных судов путем перевода судьи на должность судьи в другой суд.
Документы для участия в конкурсе другим способом (личное представление, по электронной почте и т.п.) не принимаются.
Срок подачи документов для участия в конкурсе - 1 календарный день, 30 августа 2019 года.
К участию в конкурсе допускаются кандидаты, которые на день подачи документов являются судьями, занимающими должность бессрочно или срок полномочий которых не истек. Таким образом, судьи-пятилетки, которые из-за волокиты чиновников утратили полномочия, лишены возможности участия в конкурсе.
Вопрос допуска к участию в конкурсе на замещение путем перевода 220 вакантных должностей судей в местных судах будет рассматриваться 25 сентября 2019 года.
Информация о дате, времени и месте проведения конкурса будет опубликована на официальном веб-сайте Комиссии дополнительно.

Умови
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду
1. Конкурс на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) відповідно до статей 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами, далі – Положення).
2. Конкурс оголошено стосовно 220 вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких:
у місцевих загальних судах – 150 посад;
у місцевих адміністративних судах – 50 посад;
у місцевих господарських судах – 20 посад.
3. До участі в конкурсі допускаються кандидати, які на день подання документів є суддями, що обіймають посаду безстроково або строк повноважень яких не закінчився, і виявили намір бути переведеними на посаду судді до місцевого загального, місцевого адміністративного чи місцевого господарського суду, та є такими, що:
1) відповідають займаній посаді судді за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді, у тому числі підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах відповідного конкурсу, якщо за результатами його проходження суддя вважається таким, що підтвердив відповідність займаній посаді судді, або підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді згідно з пунктом 21 розділу XII Закону у разі одночасного звернення до Комісії із заявою щодо проведення стосовно них кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі;
2) у порядку та строки, визначені цими Умовами, подали всі необхідні документи.
4. Строк подання документів для участі в конкурсі – 1 календарний день, 30 серпня 2019 року.
5. Особи, які направили до Комісії документи раніше або пізніше 30 серпня 2019 року, до участі в конкурсі не допускаються.
6. Документи надсилаються поштою на адресу: 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, у визначений строк рекомендованим листом з повідомленням та можливістю отримання результатів пошуку через мережу Інтернет виконаних операцій: дати відправлення, проходження та отримання рекомендованого листа.
Документи для участі в конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.
7. Для участі в конкурсі кандидат подає до Комісії:
1) письмову заяву про участь у конкурсі за відповідною спеціалізацією (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов.
Кількість судів, із проханнями про рекомендування до яких може звернутись кандидат, не більше 5.
За наявності в кандидата наміру претендувати на заміщення вакантної посади судді у 2, 3, 4 або 5 судах у заяві про участь у конкурсі необхідно зазначити про такі суди відповідно до пріоритетності наміру кандидата щодо заміщення посади в цих судах від 1 до 5 за відповідною спеціалізацією, де 1 – суд з найвищим пріоритетом, 5 – з найнижчим.
2) письмову заяву про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі згідно з додатком 2 до Умов (у разі обов’язковості подання або виявлення бажання (підпункт 8.1 пункту 8 цих Умов));
3) письмову заяву про зарахування до рейтингу учасників конкурсу результатів останнього кваліфікаційного оцінювання згідно з додатком 3 до Умов (у разі виявлення бажання (підпункт 8.2 пункту 8 цих Умов));
4) копію паспорта громадянина України;
5) анкету кандидата на посаду судді згідно з додатком 4 до Положення;
6) компакт-диск зі сканованими копіями документів, визначених Умовами.
8. Кандидат може звернутися лише з однією заявою про участь у конкурсі й виключно за однією спеціалізацією.
Документи (матеріали), визначені підпунктами 2–6 пункту 7 цих Умов, мають відповідати встановленим пунктом 3.5 Положення вимогам та оформлюються у вигляді додатка до заяви.
Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.
Повторне звернення особи із заявою про участь у конкурсі не допускається, зокрема, в разі відкликання поданої заяви в межах оголошеного конкурсу.
8.1. Заява про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі подається за тією ж спеціалізацією, яка зазначена в заяві про участь у конкурсі.
Заява про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі обов’язково подається кандидатами, які є суддями, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді згідно з пунктом 21 розділу XII Закону, та суддями, що виявили намір бути переведеними на посаду судді до місцевого загального, місцевого адміністративного чи місцевого господарського суду як суду нижчої інстанції або іншої спеціалізації.
Заява про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі в разі виявлення бажання подається кандидатами, якщо з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання стосовно нього минув один рік.
8.2. Заява про зарахування до рейтингу учасників конкурсу результатів останнього кваліфікаційного оцінювання згідно з додатком 3 до Умов у разі виявлення бажання подається кандидатами, які після визнання їх Комісією такими, що відповідають займаній посаді судді в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді, брали участь у конкурсах на зайняття вакантної посади судді за спеціальною процедурою призначення за умови підтвердження ними здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді за відповідною спеціалізацією та бажають використати набраний ними бал за результатами складення іспиту під час останнього кваліфікаційного оцінювання в межах відповідного конкурсу.
8.3. В анкеті кандидата на посаду судді підлягають заповненню всі обов’язкові розділи, а також розділ ІІ (інформація про роботу на посаді судді) в разі наявності в кандидата наукового ступеня – розділ ІІІ (інформація про науковий ступінь і стаж роботи у сфері права).
9. Не підлягають розгляду Комісією повторні звернення особи із заявою про участь у відповідному конкурсі, заяви із зазначенням пріоритетності наміру кандидата щодо заміщення посади в судах різних спеціалізацій, а також заяви особи, яка подала більш ніж одну заяву для участі в конкурсі.
Не підлягають розгляду Комісією заяви про зарахування до рейтингу учасників конкурсу результатів останнього кваліфікаційного оцінювання, в яких особою виявлено бажання про зарахування набраних нею балів за результатами складення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання в межах декількох конкурсів або набраних балів за результатами складення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання в межах відповідного конкурсу, яке не є останнім для такого судді.
10. Визначення результатів конкурсу здійснюється на підставі сформованого та затвердженого Комісією рейтингу його учасників.
Рейтинг учасників конкурсу формується для кожного суду окремо за результатами опрацювання заяв кандидатів про участь у конкурсі з урахуванням кількості набраних балів за результатами складених ними іспитів у межах процедури кваліфікаційного оцінювання.
Рейтинг учасників конкурсу формується з урахуванням кількості набраних балів за результатами складення іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді, у тому числі процедури кваліфікаційного оцінювання в межах відповідного конкурсу, якщо за результатами його проходження суддя вважається таким, що підтвердив відповідність займаній посаді судді, та в межах кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі.
Кандидатам, які подали заяви про зарахування до рейтингу учасників конкурсу результатів останнього кваліфікаційного оцінювання, до такого рейтингу зараховується набраний ними бал за результатами складення іспиту в межах останнього кваліфікаційного оцінювання, зазначеного в такій заяві.
У разі звернення кандидата із заявою про участь у конкурсі на заміщення посади судді у двох і більше судах у рейтингу його учасників інформація про кандидата зазначається стосовно суду, де він здобув переможну позицію, або стосовно суду, який відповідно до пріоритетів його намірів є останнім (у разі нездобуття кандидатом переможної позиції за жодною з посад відповідно до пріоритету його намірів).
У разі однакової позиції за рейтингом учасників конкурсу перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час складення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі, якщо учасники мають однаковий стаж роботи на посаді судді, перевага надається учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.Закон і Бізнес
ВККС объявила конкурс на перевод судей (условия, суды)

Материалы по теме

ВСП призвал ВККС не ограничивать судей в праве на перевод


в„–29 (1431), 27.07—02.08.2019

ВРП отправит в отставку 8 судей (онлайн-трансляция заседания 23.07.2019)


23.07.2019

Нужно как можно быстрее искать выход из кризиса, возникшего из-за дефицита судей на местах, - Вадим Бутенко, замглавы ССУ


в„–28 (1430), 20.07—26.07.2019

ВСП требует равных возможностей для судей во время конкурса в местные суды


19.07.2019

ВСП перевел 16 суддей в новые апелляционные суды


18.07.2019

ВСП перевел 11 суддей в новые апелляционные суды


16.07.2019

ВСП перевел 9 суддей в новые апелляционные суды (фамилии)


02.07.2019

В ВСП рассказали о грядущем конкурсе в местные суды


02.07.2019

ВСП перевела еще 14 суддей в новые апелляционные суды


27.06.2019

ВСП перевела еще 14 суддей в новые апелляционные суды


27.06.2019

ГСАУ почти вдвое занизила необходимое количество судей в созданном суде на Днепропетровщине


в„–24 (1426), 22.06—28.06.2019

Судья объяснила, как ВККС способствует кадровому дефициту в судах


21.06.2019

ВСП перевел 10 суддей в новые апелляционные суды (фамилии)


11.06.2019

Объявлен новый конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины


11.06.2019

ВСП перевел 20 суддей в новые апелляционные суды (фамилии)


04.06.2019

ВСП перевел 20 суддей в новые апелляционные суды (фамилии)


04.06.2019

В местные общие суды назначены 9 судей бессрочно (фамилии)


30.05.2019

В Корабельном райсуде Николаева — новый председатель


27.05.2019

Руководителя управления ГСА в Киевской области восстановили в должности


24.05.2019

В Сумском райсуде Сумской области избрали председателя


24.05.2019

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/138696.html]Читать все

[url=http://zib.com.ua/ru/print/138696.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930